Кайбыч таңнары
 • Рус Тат
 • Кайбычлылар, авыруларны караган өчен кемнәргә пособие түләнүе турында беләсезме?

  ТатарстанРеспубликасыбуенчаПенсияфондыбүлекчәсехезмәткәяраксызгражданнарныкараптәрбияләгәнөченайлыккомпенсационтүләүрәсмиләштерүмөмкинлегебарлыгынискәтөшерә. Әлегетүләүнеңкүләме 1200 сум,ултәрбиягәалынганөлкәняшьтәгекешенеңпенсиясебеләнбергәтүләнә.

  Компенсационтүләүхезмәткәяраклы, әммаберкайдадаэшләмәүче, I төркеминвалидны (балачактан I төркеминвалидларкерми), шулайук 80 яшьтәнузганөлкәннәрнекараучыгабилгеләнә, караучыбеләнкаралучыныңбергәяшәвеякиаларныңбергаиләнекебулуларымәҗбүритүгел. Караучыбөтенләйчиткешедәбулыргамөмкин, иңмөһиме – ярдәмгәмохтаҗкешегәреальярдәмкүрсәтелсен.
  Хезмәткәяраксызбулусәбәпле, читкешетәрбиясенәмохтаҗларкатегориясенәинвалидбалалар, I төркеминвалидлар, 80 яшьтәнузганякидәвалауучреждениесейомгаклаунәтиҗәсенигезендәдаимирәвештәчиткешетәрбиясенәмохтаҗөлкәняшьтәгеләркерә.
  Компенсационтүләүбилгеләүнесорапязгангаризаныгражданнарныңшәхсикабинетыяисәдәүләтхезмәтләрепорталы (моныңөченидентификацияһәмаутентификацияБердәмсистемасындарасланганисәпязуыбулыргатиеш) ашабирергәмөмкин. Сезшулайукгаризабелән Пенсия фондыныңтерриториальорганнарынамөрәжәгатьитәаласыз. 
  Гаризагатүбәндәгедокументлартеркәлә: 
   –өлкәняшьтәгекешенекараучыгражданныңяшәүурыныһәмтәрбиялибашлаувакытыкүрсәтелгәнгариза;
  –хезмәткәяраксызөлкәняшьтәгекешенең яисә 18 яшькәкадәрге инвалид-баланыңзаконлывәкиленеңәлегекараучыга риза булуыкүрсәтелгәнгаризасы;
  – 14 яшетулган инвалид-бала гаризаны үзе дә бирә ала. Тиешлетәртиптәэшкәсәләтсездиптанылгангражданнарныкараучыисеменнәндәгаризаныбуэшкәвәкаләтерасланганкешеяза. 18 яшькәчә инвалид-бала яки балачактан I төркем инвалид имзасының үзенеке икәнентикшерергәкирәкбулганочракта, буэшнетәрбияләнәторганкешегә пенсия түләүче органның тикшерү акты төзелә.
  – өлкәняшьтәгекешенекараучыныңяшәүурыныбуенчамәшгульлекүзәгендәисәптәтормавынһәм пособие алмавынраслаучыбелешмә;
  – пенсия яшенә җиткән өлкән яшьтәге кешенеңдәвалауучреждениесеннәналынган, даимирәвештәчиткешеярдәменәмохтаҗбулуынраслаучыбелешмә;
  – өлкән яшьтәгеләрнекараучыныңшәхесенраслаучы документ һәманыңхезмәткенәгәсе, шулайукхезмәткәяраксыз кешенең хезмәт кенәгәсе;
  –14 яшетулганмәктәпукучысыныңдәресләрдәнбушаганвакыттаярдәмгәмохтаҗгражданныкараргаәтисе яки әнисе, яисә опека һәмпопечительлекорганыннаналынганязма рөхсәте;
  – белембирүэшчәнлегебелән шөгыльләнүче оешманыңкараучыныңкөндезгеформадаукуынраслаучыбелешмәсе;
  – караучыбилгеләнгән инвалид, өлкәняшьтәгекешенеңзаконлывәкиленеңвәкаләтләренраслаучыдокументлар (опека һәмпопечительлекорганнарыннаналынганбелешмә, улбулмаганда – әлегеорганныңкарары, уллыккаалутурындатаныклык, паспорт яисәшәхеснераслаучы башка документ). Әлегедокументларгражданнарның пенсия делосындабулганочракта, аларныкабаттапшырыр­гакирәкми.
  Компенсационтүләүкараучының Пенсия фондынагаризаһәмкирәкледокументларбеләнмөрәжәгатьиткәнайдан, әммаәлегетөртүләүгәхокукбарлыккакилгәннәнсоңгынабилгеләнә.
  «Өлкәняшьтәгекешенекараганвакыткараучыныңиминиятстажынаһәр ел өчен 1,8 пенсион коэффициент беләнисәпкәалына. Буисәкараучыгаиминиятпенсиясеалуөчен пенсион хокукларынформалаштырыргамөмкинлекбирә. Татарстандахезмәткәяраксызгражданнарныкараучы 82 меңкешекомпенсационтүләү ала»,–диде Россия Пенсия фондынын ТР буенчаидарәчесе Эдуард Вафин.
  Игътибар! Караучыкешеэшкәурнашканочракта, компенсационтүләүалугахокукынюгалта. Ул Пенсия фондынатүләүнетуктатунысорапгаризабеләнмөрәжәгатьитәргәтиеш. Өлкәняшьтәгеләрне яки инвалидныкараучыкеше «Үзмәшгульлек» программасыбуенчатеркәлеп, мәҗбүри пенсия иминиятләштерүбуенчахокукмөнәсәбәтләренәкермәсә, аның компенсация алугахокукыюгалмый.
  Рәсмирәвештәэшкәурнашуытурындагражданнар 5 көнэчендә Пенсия фондынахәбәритәргәтиеш. Хезмәтэшчәнлегентуктатып, кабаткомпенсационтүләүбилгеләүнесорапязылгангариза да шулюлбеләнтапшырыла.
  Сезөлкәняшьтәгекешенеяисәинвалидныкарыйсызмы? Айлыктүләүнерәсмиләштерегез!

   Гөлчәчәк ЗИННУРОВА,
  Пенсия фондыныңКайбычтагы клиент хезмәтеҗитәкчесе

   

  Нравится
  Поделиться:
  Реклама
  Комментарии (0)
  Осталось символов: