Кайбыч таңнары

Кайбыч районы

18+
Рус Тат
Хәбәрләр

Кайбычлылар, авыруларны караган өчен кемнәргә пособие түләнүе турында беләсезме?

ТатарстанРеспубликасыбуенчаПенсияфондыбүлекчәсехезмәткәяраксызгражданнарныкараптәрбияләгәнөченайлыккомпенсационтүләүрәсмиләштерүмөмкинлегебарлыгынискәтөшерә. Әлегетүләүнеңкүләме 1200 сум,ултәрбиягәалынганөлкәняшьтәгекешенеңпенсиясебеләнбергәтүләнә.

Компенсационтүләүхезмәткәяраклы, әммаберкайдадаэшләмәүче, I төркеминвалидны (балачактан I төркеминвалидларкерми), шулайук 80 яшьтәнузганөлкәннәрнекараучыгабилгеләнә, караучыбеләнкаралучыныңбергәяшәвеякиаларныңбергаиләнекебулуларымәҗбүритүгел. Караучыбөтенләйчиткешедәбулыргамөмкин, иңмөһиме – ярдәмгәмохтаҗкешегәреальярдәмкүрсәтелсен.
Хезмәткәяраксызбулусәбәпле, читкешетәрбиясенәмохтаҗларкатегориясенәинвалидбалалар, I төркеминвалидлар, 80 яшьтәнузганякидәвалауучреждениесейомгаклаунәтиҗәсенигезендәдаимирәвештәчиткешетәрбиясенәмохтаҗөлкәняшьтәгеләркерә.
Компенсационтүләүбилгеләүнесорапязгангаризаныгражданнарныңшәхсикабинетыяисәдәүләтхезмәтләрепорталы (моныңөченидентификацияһәмаутентификацияБердәмсистемасындарасланганисәпязуыбулыргатиеш) ашабирергәмөмкин. Сезшулайукгаризабелән Пенсия фондыныңтерриториальорганнарынамөрәжәгатьитәаласыз. 
Гаризагатүбәндәгедокументлартеркәлә: 
 –өлкәняшьтәгекешенекараучыгражданныңяшәүурыныһәмтәрбиялибашлаувакытыкүрсәтелгәнгариза;
–хезмәткәяраксызөлкәняшьтәгекешенең яисә 18 яшькәкадәрге инвалид-баланыңзаконлывәкиленеңәлегекараучыга риза булуыкүрсәтелгәнгаризасы;
– 14 яшетулган инвалид-бала гаризаны үзе дә бирә ала. Тиешлетәртиптәэшкәсәләтсездиптанылгангражданнарныкараучыисеменнәндәгаризаныбуэшкәвәкаләтерасланганкешеяза. 18 яшькәчә инвалид-бала яки балачактан I төркем инвалид имзасының үзенеке икәнентикшерергәкирәкбулганочракта, буэшнетәрбияләнәторганкешегә пенсия түләүче органның тикшерү акты төзелә.
– өлкәняшьтәгекешенекараучыныңяшәүурыныбуенчамәшгульлекүзәгендәисәптәтормавынһәм пособие алмавынраслаучыбелешмә;
– пенсия яшенә җиткән өлкән яшьтәге кешенеңдәвалауучреждениесеннәналынган, даимирәвештәчиткешеярдәменәмохтаҗбулуынраслаучыбелешмә;
– өлкән яшьтәгеләрнекараучыныңшәхесенраслаучы документ һәманыңхезмәткенәгәсе, шулайукхезмәткәяраксыз кешенең хезмәт кенәгәсе;
–14 яшетулганмәктәпукучысыныңдәресләрдәнбушаганвакыттаярдәмгәмохтаҗгражданныкараргаәтисе яки әнисе, яисә опека һәмпопечительлекорганыннаналынганязма рөхсәте;
– белембирүэшчәнлегебелән шөгыльләнүче оешманыңкараучыныңкөндезгеформадаукуынраслаучыбелешмәсе;
– караучыбилгеләнгән инвалид, өлкәняшьтәгекешенеңзаконлывәкиленеңвәкаләтләренраслаучыдокументлар (опека һәмпопечительлекорганнарыннаналынганбелешмә, улбулмаганда – әлегеорганныңкарары, уллыккаалутурындатаныклык, паспорт яисәшәхеснераслаучы башка документ). Әлегедокументларгражданнарның пенсия делосындабулганочракта, аларныкабаттапшырыр­гакирәкми.
Компенсационтүләүкараучының Пенсия фондынагаризаһәмкирәкледокументларбеләнмөрәжәгатьиткәнайдан, әммаәлегетөртүләүгәхокукбарлыккакилгәннәнсоңгынабилгеләнә.
«Өлкәняшьтәгекешенекараганвакыткараучыныңиминиятстажынаһәр ел өчен 1,8 пенсион коэффициент беләнисәпкәалына. Буисәкараучыгаиминиятпенсиясеалуөчен пенсион хокукларынформалаштырыргамөмкинлекбирә. Татарстандахезмәткәяраксызгражданнарныкараучы 82 меңкешекомпенсационтүләү ала»,–диде Россия Пенсия фондынын ТР буенчаидарәчесе Эдуард Вафин.
Игътибар! Караучыкешеэшкәурнашканочракта, компенсационтүләүалугахокукынюгалта. Ул Пенсия фондынатүләүнетуктатунысорапгаризабеләнмөрәжәгатьитәргәтиеш. Өлкәняшьтәгеләрне яки инвалидныкараучыкеше «Үзмәшгульлек» программасыбуенчатеркәлеп, мәҗбүри пенсия иминиятләштерүбуенчахокукмөнәсәбәтләренәкермәсә, аның компенсация алугахокукыюгалмый.
Рәсмирәвештәэшкәурнашуытурындагражданнар 5 көнэчендә Пенсия фондынахәбәритәргәтиеш. Хезмәтэшчәнлегентуктатып, кабаткомпенсационтүләүбилгеләүнесорапязылгангариза да шулюлбеләнтапшырыла.
Сезөлкәняшьтәгекешенеяисәинвалидныкарыйсызмы? Айлыктүләүнерәсмиләштерегез!

 Гөлчәчәк ЗИННУРОВА,
Пенсия фондыныңКайбычтагы клиент хезмәтеҗитәкчесе

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев